วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประกาศ เรื่อง เเผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ปรับปรุงครั้งที่ 1/2567

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่เเนบ

ร่วมเป็นอาสาสมัคร (อถล.)

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการริเริ่มโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศน้องเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3Rs : Reduce Reuse และ Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช่ใหม่) และช่วยปกป้อง รักษาสิ่งแวดอม การดำเนินการดังกล่าวจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในการเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สั่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือชายเพื่อช่วยปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน อาสาสมัครราชการประจำท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานต้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกเมืองและรักษาสั่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติในเบื้องต้น ดังนี้

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 (๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 บีบริบูรณ์

(3) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม

(6) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

(7) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

***กรณีที่ผู้สมัคไม่ได้เป็นคนสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.) มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกองและรักษาสิ่งแวดล้อม

(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยมูลการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

(3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

-2-

(4) เข้าสวมกิจกรรมเกี่ยวกับการปริชารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น

(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

(6) สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  จะต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย

(7) คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน อถล. ระดับท้องถิ่น พิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สมัครและขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการพิจารถาเป็น อถล, พร้อมจัดทำทะเบียนรายชื่อ อถล. ในท้องถิ่นนั้น

(8) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกบัดรประจำด้ว อถล. ดามแบบที่กำหนดให้กับอาสาสมัคร (อถล)

 

***ผู้สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อบต.ห้วยแม่เพรียง หรือที่กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิก อบต. / ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านของท่าน พร้อมนำเอกสารมาสมัครได้ด้วยตนเอง ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ

 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ห้วยแม่เพรียง 032 - 706441 ในวันและเวลาราชการ

 

Attachments:
Download this file (อถล..pdf)อถล..pdf[ ]151 Kb

ประชาสัมพันธ์การคัดเเยกขยะ การเก็บขนขยะเเยกประเภท

รายระเอียดปรากฎตามเอกสารที่เเนบ

ประชาสัมพันธ์นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนพิษสุนุขบ้า/แมว

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 33

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล