สภาพทั่วไป อบต.ห้วยแม่เพรียง

ที่ตั้ง
     ตำบลห้วยแม่เพรียงเป็นตำบลๆ หนึ่งใน  6  ตำบลของอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วย ตำบลสองพี่น้อง ตำบลแก่งกระจาน ตำบลวังจันทร์ ตำบลพุสวรรค์ ตำบลป่าเด็ง และตำบลห้วยแม่เพรียง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานทางทิศเหนือ ประมาณ 27 กิโลเมตร

อาณาเขต
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสองพี่น้อง  อำเภอแก่งกระจาน
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าเด็ง  อำเภอแก่งกระจาน
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกลัดหลวง  อำเภอท่ายาง
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า

เนื้อที่
     753,438 ไร่  (1,205 ตารางกิโลเมตร)

ภูมิประเทศ
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีแม่น้ำเพชรไหลผ่าน

จำนวนหมู่บ้าน
       จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 6 หมู่  ได้แก่ หมู่ที่ 1-6
       จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บางส่วน -  หมู่  ได้แก่ หมู่ที่ -

ประชากร
     ปัจจุบันตำบลห้วยแม่เพรียงมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3.336 คน แยกเป็น ชาย 1,771 คน หญิง 1,565 คน โดยแบ่งรายละเอียดของหมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อหมู่บ้าน ประชากร เพศชาย เพศหญิง ครัวเรือน
     บ้านบางกลอย 867 582 385 151
     บ้านโป่งลึก 605 325 280 116
     บ้านพุไทร 421 230 191 264
     บ้านหนองน้ำดำ 686 362 324 235
     บ้านด่านโง 655 349 306 282
     บ้านห้วยไผ่ 799 418 381 333Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล