ITA องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

ประจำปี 2566

alt

alt   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      ข้อมูลพื้นฐาน

              o1 โครงสร้าง

              o2 ข้อมูลผู้บริหาร

              o3 อำนาจหน้าที่

              o4 แผนยุทธศาสตร์-แผนพัฒนาหน่วยงาน

              o5 ข้อมูลการติดต่อ

              o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


      การประชาสัมพันธ์

              o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

      การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

              o8 Q&A

              o9 Social Network

              o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

alt

 

alt   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      การดำเนินงาน

              o11 แผนการดำเนินงานประจำปี

              o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

              o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

      การปฏิบัติงาน

              o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

              o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

              o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

              o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

              o18 E-service

alt

 

alt   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

              o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

              o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

              o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

alt

 

alt   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

            o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      นโยบาย No Gift Policy


              o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

              o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

              o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

              o34 การประเมินความเสี่่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

              o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      แผนป้องกันการทุจริต

              o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

              o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

              o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

      มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

              o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

              o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

              o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

              o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

alt


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 QR Code
อบต.ห้วยแม่เพรียง


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-706441

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล